Beste ouders/ verzorgers,


Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR op de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Dit jaarverslag is een beknopte weergave van de belangrijkste punten die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. 
Na twee jaren corona, konden we eindelijk weer een ‘normaal’ schooljaar draaien. Ondanks het feit dat de Sint Jozefschool een kleine school is hebben we gezien dat er weer volop is bijgedragen aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast hebben de ouders, de ouderraad de leerlingen en het team zich volop ingezet om vele activiteiten te organiseren. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. 

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat telefonisch of via de mail.
Wij wensen iedereen een leerzaam jaar voor iedereen. 

Met vriendelijke groet,

MR-leden Sint Jozefschool
Nieuw Heeten

Jaarverslag medezeggenschapsraad

2022 – 2023.

Op de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten hebben we een MR (medezeggenschapsraad). Deze bestaat uit de volgende personen:

Namens de oudergeleding:


Merie Linthorst (secretaris)
Els Oosterwechel (lid)

Namens het team:


Marijke Zonneveld (lid)
Bjørn Roescher (voorzitter van de MR en namens de MR de vertegenwoordiger in de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle mijnplein scholen.)

Algemene taken van de MR zijn:


- Het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders.
- Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. 
- Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het toezien op gelijke behandeling. 
- Het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de school.

De MR werkt nauw samen met de ouderraad en de directie. Na elke MR vergadering wordt er overlegd met Tycho van den Oosten (namens de ouderraad) en Marjo Meiberg (directie). De MR laat zich graag door de ouderraad en de directie informeren en adviseren. Over belangrijke punten wisselen we samen van gedachten. 


De belangrijkste punten: 

Begroting
De MR heeft de begroting ingezien en besproken. Over enkele punten zijn vragen gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de mijnplein voorschriften, de bezuinigingsmaatregelen en het achterliggende schoolplan met methodes en de geplande veranderingen.
Formatie
De formatie voor het schooljaar 2023-2024 is besproken en het definitieve voorstel is akkoord bevonden door MR.
Ook is de groepsindeling besproken. 
Vakantierooster en lestijden
Het vakantierooster vaststellen gebeurt op basis van een voorstel door het schoolteam. Dit is besproken in de MR en er zijn vragen gesteld, suggesties en aanpassingen gedaan, waarna het rooster is vastgesteld. 
Voor het vakantierooster is de school gebonden aan de richtlijnen vanuit mijnplein. Via de GMR zijn in een vroeg stadium al voorstellen gedaan om invloed te hebben op deze richtlijnen.
Ook door het ministerie zijn er voorschriften voor de indeling van de vakanties die aangescherpt zijn, waar rekening mee gehouden moet worden.
De school heeft ruimte voor vrije dagen op vooraf vastgestelde momenten. Deze vrije dagen voor de leerlingen worden door de leerkrachten meestal ingevuld voor studiedagen of vergaderingen.
De school moet zich houden aan de wettelijk vastgestelde lesuren in de onder- en bovenbouw per kind. Ook hiervoor zijn er vanuit mijnplein eisen en richtlijnen waaraan de school gebonden is. 
Communicatie
De communicatie tussen de directie en de MR verloopt voornamelijk via de vooraf vastgestelde vergadermomenten. Indien noodzakelijk, is er ook tussentijds overleg of e-mail contact.
Meer betrokkenheid tussen de ouders en de MR wordt gecreëerd door een korte terugkoppeling in de Nieuwsbrief van relevante onderwerpen die besproken zijn in de MR-vergaderingen.
Incidenteel wordt de MR benaderd via: b.roescher@mijnplein.nl of via de brievenbus op school. Terugkoppeling vanuit de ouders is altijd gewenst om schoolse zaken te optimaliseren.
WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten)
De kinderen van groep 5 tot en met groep 8, u als ouders en het team heeft een vragenlijst ingevuld (QuickScan) over verschillende thema’s die te maken hebben met het onderwijs. Er kwamen onderwerpen aanbod als; lestijden, veiligheid, welbevinden, het onderwijs, enzovoorts. De uitslag van de WMK vragenlijst is besproken.
De verbeterpunten zijn vastgesteld en worden voor het komend jaar op de agenda gezet.


Vacatures


Op de Sint Jozefschool is er ruimte gekomen voor een vacature. Deze wordt ingevuld door Anne-Lies Nijenkamp uit Heeten. Zij zal samen met juf Euthalia in groep 1/2 les gaan geven.
Juf Ini krijgt een dag extra voor haar IB taken en zal één dag in de week voor groep 5/6 staan.
Daarnaast is er een vacature vrijgekomen van 0,4 fte. Deze zal worden ingezet als extra hulp bij het NT2 onderwijs en als ondersteuning in groep 3/4.
De ontstane vacatures zijn door juf Marjo besproken met de MR.
Vacature MR
Na dit schooljaar zal Els Oosterwechel stoppen als lid van de oudergeleding van de MR. We willen haar bedanken voor haar geweldige inzet. Vele jaar heeft zij de oudergeleding van de MR vertegenwoordigd. 
Om een vervanger te vinden voor Els Oosterwechel heeft de MR een oproep gedaan aan alle ouders. Er heeft zich één persoon gemeld: Patrick Koenjer. Daarmee is hij automatisch het nieuwe MR lid geworden. Patrick zal in het nieuwe schooljaar starten als MR lid namens de oudergeleding.
 


Speerpunten:

Oekraïense leerlingen.
Sinds het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne heeft ook Nieuw Heeten te maken met de opvang van vluchtelingen. Voor het dorp en de school betekent dat veel. Vluchtelingen hebben veelal op de Sallands Hoeve een nieuw of tijdelijk ‘thuis’ gevonden. 
Op school zijn er in de onderbouw meerdere kinderen geweest die ‘ondergedompeld’ werden in het Nederlandse onderwijssysteem. Deze onderdompeling is bovenschools opgelegd en geldt voor kinderen tot zes jaar. In de praktijk blijkt dat dit een grote impact heeft op de kinderen en het team. Leerkrachten proberen voor deze kinderen een veilige plek te realiseren. Soms moeten zij met handen en voeten communiceren, vanwege de taalbarrière. Ook de achtergrond van deze jonge kinderen is vaak onduidelijk; Welke trauma’s hebben zij opgelopen tijdens het uitbreken van de oorlog en hun vlucht naar Nederland? Hoe anders is de Oekraïense cultuur ten opzichte van de Nederlandse cultuur?
De kinderen hebben hulp nodig. Deze kan niet zomaar gegeven worden. Daar is veel geld, overleg en aanpassingsvermogen voor nodig. Het team kan alle hulp goed gebruiken. Extra handen in de klas zijn noodzakelijk om de kinderen van Oekraïense afkomst te kunnen helpen.
Het team gaat aankomend schooljaar een NT2 cursus volgen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er ook in de loop van komend schooljaar meerdere Oekraïense kinderen op de Sint Jozefschool komen. Kinderen die ouder zijn dan zes jaar hebben eerst een jaar onderwijs gevolgd in een taalklas. Na dit jaar, wat voor sommige kinderen bijna is afgelopen, gaan ze naar het reguliere onderwijs. Dat is voor veel van deze kinderen de Sint Jozefschool. 
De MR maakt zich zorgen of de hulpvraag die de komst van deze kinderen met zich meebrengt ingevuld kan worden. Ook  de extra hoge werkdruk voor het team baart de MR zorgen. Daarnaast willen we ook dat de kinderen uit Nieuw Heeten zo goed mogelijk onderwijs krijgen. Al met al een hele uitdaging voor de kinderen, het team en het dorp.
Krimpende school
Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober wordt het beschikbaar budget voor het daarop nieuwe schooljaar bepaald. Het aantal leerlingen op school daalt en de prognose is dat deze lijn zich voortzet. Dit heeft gevolgen voor alle aspecten van school, denk hierbij onder andere aan lege klaslokalen, minder leerkrachten en meer combinatiegroepen. De MR buigt zich ook over deze veranderingen, doet voorstellen en bespreekt hoe hiermee omgegaan kan worden. 
De veranderingen en bezuinigingen in het dorp worden daarbij ook meegenomen. 
Dit heeft ook gevolgen voor de school en ze probeert daarbij op een zo goed mogelijke manier de centrale plek in het dorp, naast de kerk in te nemen. 
Hoe hou je de MR levend bij een krimpende school?
Het gevolg van minder leerlingen is ook minder betrokken ouders bij school. Toch moet veelal hetzelfde werk gedaan worden met vele vrijwilligers. Zitting nemen in de MR is daar een onderdeel van. Om te voldoen aan deze wettelijke verplichting van een MR per school moeten minimaal twee leerkrachten en twee ouders hier invulling aan geven. Door communicatie in de Nieuwsbrief, eenvoudig toegankelijk via e-mail of telefonisch hopen we transparant en benaderbaar te zijn. Met de verdeling van de ouders over onder- en bovenbouw rekenen we op een brede vertegenwoordiging. 
Overig
Naast de speerpunten, zijn er nog vele andere onderwerpen aan bod geweest tijdens de MR-vergaderingen, waaronder:
Ver- of nieuwbouw van de Sint Jozefschool.
Wijzigingen in de schoolgids.
Nieuwe Schoolplan.
Brede school, brede gevolgen; voor alle leerlingen van belang.
Cito en IEP scores en beleid incl. leerlingvolgsysteem.
Communicatie vanuit school en inhoud nieuwsbrieven.
Het vervangen van leermethodes.


GMR

Via de GMR hebben we in het schooljaar 2022-2023 meegedacht over en/of inspraak gehad in o.a.:
Vakantieroosterplanning
Samenwerken aan passend onderwijs
Beleidsstuk MR ontvangen
Krimp op de scholen
Opvang van Oekraïense vluchtelingen
Vacature procedure van een nieuwe bestuurder
Financiën
Huisvesting
Aanstelling van ondersteunende werknemers op het bestuursbureau.
De MR van de Sint Jozefschool werd in de GMR vertegenwoordigd door Bjørn Roescher.
Speerpunten MR 2023 2024

De MR stelt jaarlijks speerpunten vast waar zij de focus op wil leggen voor de invulling van haar taken. De komende vergaderingen zullen we deze punten benoemen en verder uitwerken.
Hoog op de agenda staan de plannen voor eventuele verbouwing of nieuwbouw van de Sint Jozefschool. Het gebouw is in slechte staat en moet nodig opgeknapt worden. Wij willen als MR meedenken bij het realiseren van de plannen.
Opvang van Oekraïense leerlingen.
Invoering van het NT2 onderwijs.
Ontwikkelingen die spelen rondom de vrijwillige ouderbijdrage op scholen.
Ook dit jaar zullen de onderwerpen; formatie, vakantieplanning, communicatie en de begroting weer aan de orde komen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor passend onderwijs, de krimpende school, werving van leerlingen en de ‘inwoning’ in de school. 
Het is prettig om op de hoogte te blijven van hetgeen er leeft bij de ouders, wat goed gaat en wat eventueel anders zou moeten gaan. Door de MR hierover te informeren, stelt u de MR in staat om op deze onderwerpen in te spelen, ze bespreekbaar te maken of ze nader uit te werken/zoeken. Hiernaast heeft u mogelijk ideeën bij de uitwerking van onze speerpunten of andere belangrijke schoolzaken.
U kunt ons persoonlijk aanspreken, de vergadering bij wonen, uw vragen/opmerkingen mailen naar b.roescher@mijnplein.nl of via de MR-brievenbus op school aanleveren. 
Uw mening is belangrijk, alleen zo kunnen wij ons werk als MR goed uitvoeren - wij horen graag van u!