Welkom op de informatiepagina van groep 7/8.


Groep 7/8 is een combinatiegroep. De kinderen zitten in de bovenbouw van het basisonderwijs. In deze jaren proberen we de kinderen voor te bereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs. De meeste kinderen gaan naar de Waerdenborch in Holten. Een enkeling gaat naar het Carmel College Salland in Raalte. We bezoeken beide scholen en volgen daar onder andere minilesjes of draaien een dag mee. We proberen de dagelijkse gang van zaken op het voortgezet onderwijs uit te leggen aan de leerlingen.


In de klas besteden we aandacht aan het leren omgaan met huiswerk. We leren de kinderen een planning te maken. Ook leren we het gebruik van een agenda aan. We proberen zoveel mogelijk praktische tips mee te geven om de stap naar het voortgezet onderwijs zo klein mogelijk te maken.

In deze laatste twee jaren proberen we tot een goed advies te komen voor het vervolgonderwijs. In samenspraak met de kinderen, de ouders en het team komen we tot een advies. Dit doen we door te kijken naar de kwaliteiten van de kinderen. Hoe zit het met het welbevinden van de kinderen? Hoe is de werkhouding? Hoe gaan de kinderen om met hun taken? Hoe zit het met de motivatie?

We toetsen de kinderen op hun vaardigheden. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO en het leerlingvolgsysteem van IEP. Dit zijn twee organisaties die een gedegen volgsysteem hebben ontwikkeld. Met behulp van dit volgsysteem ontstaat er een beeld van de vaardigheden die kinderen hebben. We toetsen onder andere het welbevinden, de leeraanpak, rekenen, spelling of begrijpend lezen. Uit deze toetsen komt een score. De score komt overeen met een niveau van het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is groep 7/8 de afsluiting van de basisschool periode. We zetten de puntjes op de i. We proberen naast het leerwerk de kinderen een stukje zelfvertrouwen mee te geven. We sluiten het jaar af met veel leuke activiteiten. Denk aan het schoolkamp of de afscheidsavond van groep 8.