Beste ouders/ verzorgers,

Hieronder vindt u het jaarverslag van de MR op de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten. Dit jaarverslag is een beknopte weergave van de belangrijkste punten die afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. 
Door het coronavirus was het ook voor de MR een bijzonder jaar. Vergaderingen en overleg konden fysiek niet doorgaan. Online is er wel gecommuniceerd en zijn de belangen van de Sint Jozefschool, de leerlingen, de ouders en het team besproken. 
Sinds het voorjaar was de corona redelijk onder controle en konden veel dingen weer ‘normaal’ doorgaan. Fijn om elkaar weer in en om school te kunnen ontmoeten.

Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Het was bijzonder om te zien hoe iedereen zijn of haar weg heeft gevonden in deze lastige periode. 

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat telefonisch of via de mail.
Wij wensen u allemaal veel gezondheid toe en boven alles een leerzaam jaar voor iedereen. 

Met vriendelijke groet,

MR-leden Sint Jozefschool
Nieuw Heeten

Jaarverslag medezeggenschapsraad 2021 – 2022.


Op de Sint Jozefschool in Nieuw Heeten hebben we een MR (medezeggenschapsraad). Deze bestaat uit de volgende personen:

Namens de oudergeleding:

Merie Linthorst (secretaris)
Els Oosterwechel (lid)

Namens het team:

Marijke Zonneveld (lid)
Bjørn Roescher (voorzitter van de MR en namens de MR de vertegenwoordiger in de GMR. De GMR is de Gemeenschappelijke MR van alle mijnplein scholen.)

Algemene taken van de MR zijn:

- Het behartigen van belangen van personeel, leerlingen en ouders.
- Het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg. 
- Het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het toezien op gelijke behandeling. 
- Het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de school.

De MR werkt nauw samen met de ouderraad en de directie. Na elke MR vergadering wordt er overlegd met Tycho van den Oosten (namens de ouderraad) en Marjo Meiberg (directie). De MR laat zich graag door de ouderraad en de directie informeren en adviseren. Over belangrijke punten wisselen we samen van gedachten. 


De belangrijkste punten: 


Begroting

De MR heeft de begroting ingezien en besproken. Over enkele punten zijn vragen gesteld. Hierbij is rekening gehouden met de mijnplein voorschriften, de bezuinigingsmaatregelen en het achterliggende schoolplan met methodes en de geplande veranderingen.

Formatie

De formatie voor het schooljaar 2022-2023 is besproken en het definitieve voorstel is akkoord bevonden door MR.
Ook is de groepsindeling besproken. 
Vakantierooster en lestijden
Het vakantierooster vaststellen gebeurt op basis van een voorstel door het schoolteam. Dit is besproken in de MR en er zijn vragen gesteld, suggesties en aanpassingen gedaan, waarna het rooster is vastgesteld. 
Voor het vakantierooster is de school gebonden aan de richtlijnen vanuit mijnplein. Via de GMR zijn in een vroeg stadium al voorstellen gedaan om invloed te hebben op deze richtlijnen.
Ook door het ministerie zijn er voorschriften voor de indeling van de vakanties die aangescherpt zijn, waar rekening mee gehouden moet worden.
Vanuit de traditie zijn er op school inmiddels veel vrije dagen op vooraf vastgestelde momenten voor de leerlingen. Deze vrije dagen voor de leerlingen worden door de leerkrachten meestal ingevuld voor studie of vergaderingen.
De school moet zich houden aan de wettelijk vastgestelde lesuren in de onder- en bovenbouw per kind. Ook hiervoor zijn er vanuit mijnplein eisen en richtlijnen waaraan de school gebonden is. 
Communicatie
De communicatie tussen de directie en de MR verloopt voornamelijk via de vooraf vastgestelde vergadermomenten. Indien noodzakelijk, is er ook tussentijds overleg of e-mail contact.
Meer betrokkenheid tussen de ouders en de MR wordt gecreëerd door een korte terugkoppeling in de Nieuwsbrief van relevante onderwerpen die besproken zijn in de MR-vergaderingen.
Incidenteel wordt de MR benaderd via: b.roescher@mijnplein.nl of via de brievenbus op school. Terugkoppeling vanuit de ouders is altijd gewenst om schoolse zaken te optimaliseren.
WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten)
De kinderen van groep 5 tot en met groep 8, u als ouders en het team heeft een vragenlijst ingevuld (QuickScan) over verschillende thema’s die te maken hebben met het onderwijs. Er kwamen onderwerpen aanbod als; lestijden, veiligheid, welbevinden, het onderwijs, enzovoorts. De uitslag van de WMK vragenlijst is besproken.
De verbeterpunten zijn vastgesteld en worden voor het komend jaar op de agenda gezet.
Vacatures

Juf Edith en juf Britt hebben afscheid genomen van de Sint Jozefschool. Beide juffen zochten een nieuwe werkomgeving en beginnen aan een nieuwe uitdaging. De MR wil haar dank uitspreken voor de bijdrage aan de Sint Jozefschool. Wij wensen beide juffen heel veel succes.
De ontstane vacatures zijn door juf Marjo besproken met de MR.
MR cursus
De leden van de MR hebben de basiscursus MR gevolgd. 
Deze cursus werd aangeboden via de GMR en het bestuur van mijnplein.

 

Speerpunten:


Krimpende school
Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober wordt het beschikbaar budget voor het daarop nieuwe schooljaar bepaald. Het aantal leerlingen op school daalt en de prognose is dat deze lijn zich voortzet. Dit heeft gevolgen voor alle aspecten van school, denk hierbij onder andere aan lege klaslokalen, minder leerkrachten en meer combinatiegroepen. De MR buigt zich ook over deze veranderingen, doet voorstellen en bespreekt hoe hiermee omgegaan kan worden. 
De veranderingen en bezuinigingen in het dorp worden daarbij ook meegenomen. 
Dit heeft ook gevolgen voor de school en ze probeert daarbij op een zo goed mogelijke manier de centrale plek in het dorp, naast de kerk in te nemen. 
Hoe hou je de MR levend bij een krimpende school?
Het gevolg van minder leerlingen is ook minder betrokken ouders bij school. Toch moet veelal hetzelfde werk gedaan worden met vele vrijwilligers. Zitting nemen in de MR is daar een onderdeel van. Om te voldoen aan deze wettelijke verplichting van een MR per school moeten minimaal twee leerkrachten en twee ouders hier invulling aan geven. Door communicatie in de Nieuwsbrief, eenvoudig toegankelijk via e-mail of telefonisch hopen we transparant en benaderbaar te zijn. Met de verdeling van de ouders over onder- en bovenbouw rekenen we op een brede vertegenwoordiging. 
Overig
Naast de speerpunten, zijn er nog vele andere onderwerpen aan bod geweest tijdens de MR-vergaderingen, waaronder:
Ver- of nieuwbouw van de Sint Jozefschool.
Wijzigingen in de schoolgids.
Nieuwe Schoolplan.
Brede school, brede gevolgen; voor alle leerlingen van belang.
Cito en IEP scores en beleid incl. leerlingvolgsysteem.
Communicatie vanuit school en inhoud nieuwsbrieven.
Het vervangen van leermethodes.

GMR


Via de GMR hebben we in het schooljaar 2021-2022 meegedacht over en/of inspraak gehad in o.a.:
Vakantieroosterplanning
Samenwerken aan passend onderwijs
Beleidsstuk MR ontvangen
Coronamaatregelen
Aanstelling van ondersteunende werknemers op het bestuursbureau.
De MR van de Sint Jozefschool werd in de GMR vertegenwoordigd door Bjørn Roescher.

Speerpunten MR 2022 2023 


De MR stelt jaarlijks speerpunten vast waar zij de focus op wil leggen voor de invulling van haar taken. De komende vergaderingen zullen we deze punten benoemen en verder uitwerken.
Hoog op de agenda staan de plannen voor eventuele verbouwing of nieuwbouw van de Sint Jozefschool. Het gebouw is in slechte staat en moet nodig opgeknapt worden. Wij willen als MR meedenken bij het realiseren van de plannen.
Ook dit jaar zullen de onderwerpen; formatie, vakantieplanning, communicatie en de begroting weer aan de orde komen. Daarnaast zal er aandacht zijn voor passend onderwijs, de krimpende school, werving van leerlingen en de ‘inwoning’ in de school. 
Het is prettig om op de hoogte te blijven van hetgeen er leeft bij de ouders, wat goed gaat en wat eventueel anders zou moeten gaan. Door de MR hierover te informeren, stelt u de MR in staat om op deze onderwerpen in te spelen, ze bespreekbaar te maken of ze nader uit te werken/zoeken. Hiernaast heeft u mogelijk ideeën bij de uitwerking van onze speerpunten of andere belangrijke schoolzaken.
U kunt ons persoonlijk aanspreken, de vergadering bij wonen, uw vragen/opmerkingen mailen naar b.roescher@mijnplein.nl of via de MR-brievenbus op school aanleveren. 
Uw mening is belangrijk, alleen zo kunnen wij ons werk als MR goed uitvoeren - wij horen graag van u!