Opmerking: Inloggen uitsluitend voor leerkrachten bestemd

Onthoud mij

       

Ouderraad

 

Frank Jeurissen Voorzitter
Frank van Egmond Penningmeester
Anita Koetsier Secretaris
Thijs Pijnappel Lid
Anne Broekman Lid

Marielle Thelosen

Lid

 OUDERVERENIGING

** UITNODIGING Algemene jaarvergadering 2016 **

Geachte ouders/verzorgers,

Wij nodigen u uit voor de Algemene Jaarvergadering die gehouden zal worden op

Woensdag 14 september a.s. van 19.45-20.30 uur tijdens de informatieavond in de

St. Jozefschool te Nieuw-Heeten.

De agenda ziet er als volgt uit:

Opening en voorstelronde bestuursleden door de voorzitter.

Notulen jaarvergadering 3 september 2015 (secretaris); zie site school.

Jaarverslag van het verenigingsjaar 2015/2016 (secretaris); zie site school.

Verslag kascommissie

Het jaarverslag van de penningmeester en een globale begroting voor het komende jaar liggen tijdens de jaarvergadering op tafel.

Verslag Vrienden van de Sint Jozefschool (Renate van Egmond); zie site school.

Bestuursverkiezing

- Oudervereniging : Frank van Egmond is aftredend en niet herkiesbaar.

Verslag Schoolraad incl. MR ; zie site school.

Mededelingen en rondvraag.

9. Afsluiting van de vergadering.

Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur